نگاهی به یک نامجای کهن ؛ زَرَنگ (سیستان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول mehdi.keykhaei@gmail.com

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شوشتر dr.fazeli2002@yahoo.com

چکیده

سیستان در طی تاریخ و به تناوب با نام های گوناگونی چونسکستان، سیستان، نیمروز و نامهای دیگری خوانده شده و جدا از نقشی که در تدوین تاریخ مذهبی ایران پیش از اسلام داشته در دوران اسلامی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است.
در مورد جغرافیای کنونی سیستان ابهام چندانی وجود ندارد ، اما دانسته های جغرافیایی در مورد ادوار گذشته ی سیستان، باتوجه به تغییرات پی در پی چهره ی زمین درین منطقه به هیچوجه کافی نیست و حلقه های گمشده ی زیادی در فرهنگ جغرافیای تاریخی سیستان وجود دارد. درین نوشتار سعی شده با تکیه بر منابع مکتوب باقیمانده از سیاحان، تاریخنگاران و جغرافیا نویسان ، موقعیت جغرافیایی یکی از مهمترین مراکز مورد بحث در منطقه یعنی زرین/زرنگ/ زرنج را در دوران تاریخی بررسی نماییم.
 

کلیدواژه‌ها