نقش زرتشتیان در تأسیس مدارس نوین و تحول نظام آموزشی در یزد

نویسندگان

1 استاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

با سلطه اعراب مسلمان بر ایران، زرتشتیان تا دو سه قرن پس از اسلام تحت فشار چندانی نبودند از قرن سوم بتدریج با محرومیت‌ها و فشارهای بسیاری دست به گریبان شدند خصوصاً در عصر صفویه که تعصب شدید مذهبی رواج داشت.
در دوران اسلامی تا عصر قاجاریه آموزش زرتشتیان در آتشکده‌ها توسط موبدان صورت می‌گرفت و همانند مکتب خانه‌های مسلمانان آموزش سنتی که بیشتر تبلیغ و نشرآیین و مذهب بود، رواج داشت. تحول نظام آموزشی و تأسیس مدارس و دانشگاه‌ها در اروپا که زمینه پیشرفتهای علمی و صنعتی را فراهم نمود موجب تکاپوی ایرانیان جهت تحول نظام آموزشی و جایگزین نمودن آموزش نوین به جای آموزش سنتی در عصر قاجاریه گردید و اولین ایرانیانی که در این راه پیشگام شدند، زرتشتیان بودند که در نتیجه روابط سیاسی تجاری با هند به فکر تأسیس مدارس نوین در ایران افتادند. همچنین زرتشتیان ایرانی مقیم هند برای بهبود وضع زرتشتیان ایران فعالیتهایی را آغاز نمودند از جمله نمایندگانی را به ایران فرستاده و کمک‌های مالی و فرهنگی ابتدا برای تربیت معلمانی جهت تدریس در مدارس جدید و تأسیس اولین مدارس نوین را در ایران خصوصاً در یزدآغاز نمودند.
.


 

کلیدواژه‌ها