نگاهی به فتنه سالار در خراسان

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

2 کارشناس ارشد تاریخ دانشگاه آزاد واحد شهرری

چکیده

سرزمین­های شرقی ایران خاصه خراسان بزرگ همواره در مسیر زمان نقشی سرنوشت ساز در معادلات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور ایفاء کرده‌اند که از آن میان می‌توان به شهر مشهد در دوره ناصرالدین شاه قاجار اشاره کرد که دستخوش شورش و اعتراضی همچون فتنه حسن خان سالار گردید. فتنه محمد حسن خان سالار پسر اللهیار خان آصف‌الدوله دولّوی قاجار در سال ۱۲۶۰ هجری قمری آغاز گشت. اما مقدمه آن از چند سال پیش به زمان حکومت آصف‌الدوله در خراسان برمی‌گشت، در واقع اللهیارخان آصف‌الدوله دولو که خود یکی از شخصیت‌های قاجاریه و دایی محمدشاه است را می‌توان محرک و سلسله جنبان این فتنه دانست و با تحریک او بود که پسرش حسن خان شورشی پنج­ساله را در خراسان ایجاد کرد، این مقاله با نگاهی نو به شرح ما وقع و علل آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها