کتاب جوامع‌العلوم و طبقه‌بندی علم

نویسندگان

1 استاد گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

کتاب جوامع‌العلوم مجموعه‌ای است از علوم مختلف که توسط ابن‌فریغون، ظاهراً با هدف آموزش دیوانیان در نیمه دوم قرن چهارم هجری با تأکید بر جنبه کاربردی علوم تدوین شده. مؤلف این کتاب به دو بخش کلی تقسیم نموده است. در مقاله اول علوم دیوانی مطرح کرده و در مقاله دوم علوم فلسفی و مذهبی مورد تأکید قرار گرفته است و سعی نموده علوم مختلف را به صورت مختصر و مفید توضیح دهد. در هر یک از مقالات شاخه‌های فرعی علوم را نیز بیان کرده است. در این مقاله ضمن بررسی کتاب جوامع‌العلوم به رویکرد ابن‌فریغون نسبت به علوم و طبقه­بندی علوم پرداخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها