تأثیر نظام اجتماعی و اقتصا بر دی دوگانگی نهاد خلافت و سلطنت در دوره آل بویه

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

چکیده

این مقاله سعی دارد، بر خلاف نگرشهای رایج، تا حد امکان، رابطه »نظام
اجتماعی و اقتصادی » با « نظام حکومتی« أو ت ثیر این دو بر یکدیگر در دوران آل بویه، را
مورد بررسی قرار دهد، با توجه به این رویکرد، در این تحقیق سعی شده به سئوال اساسی
این دوره که عبارت است از؛ دلایل عدم خلع خلیفه سنی توسط حاکمان شیعی مذهب
بویه پاسخ داده شود، فرضیه اصلی این مقاله آن است که توضیح دهد دلیل اصلی عدم خلع
خلیفه توسط بویهیان أ، ت ثیر و توانمندی نظ» ام اجتماعی و اقتصادی« بر دوگانه شدن جایگاه
نهاد خلافت و سلطنت از یکدیگر بوده، که قبل از دوران آل بویه به وجود آمده و امیران
آلبویه خواسته یا نا خواسته به آن تن دادند، این بررسی، تحلیلهای سنتی را درباره وجود
انگیزههای سیاسی و فرصتطلبی و تسامح طلبی حاکمان آل بویه را نادیده میگیرد و
توضیح میدهد که دلیل عدم خلع خلیفه، توانمندی »نظام اجتماعی و اقتصادی« حاکم در
جامعه عصر عباسی بود. این نظام که از زمان »نهضت ترجمه« شکل گرفت، بستر دوگانگی
میان نهادهای دنیوی و اخروی را فراهم کرد و آل بویه تنها تداوم دهنده آن شدند.

کلیدواژه‌ها