پیامد سیاست انگلستان بر انقلاب مشروطه ایران پس از قرارداد 1907

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

چکیده

پیش از گسترش قدرت آلمان در اروپا، تلاش اصلی انگلستان به حفظ منافع خود
در هند معطوف شده بود. اما با اوجگیری قدرت آلمان و اجرای سیاست نگاه به شرق
آلمانیها در دوران ویلهلم دوم )( 1888-1918م ، انگلستان که با تهدیدهای رو به رشد
آلمان در خلیج فارس مواجه شده بود درصدد کنار نهادن سیاست دیرینه خود مبنی بر
رقابت با روسیه در ایران برآمد. در واپسین سالهای قرن نوزدهم میلادی انگلستان به
اختلافات خود با فرانسه پایان بخشیده سپس قرارداد 1907م را با روسیه به امضا رساند با .
انعقاد این قرارداد، سیاست انگلستان در ایران که مبنی بر کاهش نفوذ روسیه و حمایت از
انقلاب مشروطه قرار داشت دیگرگونه شد و به همراه روسها سیاستی را در ایران پیش
گرفت که سرانجام آن به توپ بسته شدن مجلس اول بود.

کلیدواژه‌ها