تعامل حکمرانان و علمای اهل سنت در ایجاد مشروعیت برای حکومت

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوی

چکیده

مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومتها در جهان اسلام یکی از مباحث نظری مهم
علماء و اندیشمندان مسلمان بوده است. هر کدام از فرق مختلف از دیدگاه خود بحث
مشروعیت را مورد توجه و بررسی قرار دادهاند. برای حکومتگران نیز ایجاد مشروعیت
برای حکومت یکی از دغدغههای مهم بوده است.
بسیاری از علماء اهل سنت به بهانه جلوگیری از اختلافات و جنگهای داخلی، در
جهت تثبیت وضعیت موجود گام برداشته و از خلافت و حکومتهای مستقر حمایت
کردهاند. در این نوشتار کوشش شده با توجه به برخی بنیانهای فکری علمای اهل سنت،
تفاوت اندیشه اهل سنت و تشیع درباره حکومت تبیین شود. به گونهای که میتوان گفت
علمای اهل سنت همیشه از خلافت و حکومتهای هم عصر خود حمایت کرده و درصدد
تأسیس حکومت ایدهآل نبودهاند؛ در حالی که تشیع همواره تأسیس حکومتی ایدهآل بر مبنا
و معیارهای شیعی را پیگیری کرده است.

کلیدواژه‌ها