مقدمهای بر فعالیتهای اقتصادی مسلمین در مصر در قرن 4و 5قمری

نویسنده

استادیار تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

چکیده

مصر به عنوان سرزمینی که از تمدن کهن برخوردار است از دیرباز مورد توجه و
تهاجم قدرتهای جهانگیر قرار داشت. موقعیت اقتصادی و تجاری مصر زمینه توجه و
رویکرد قدرتها به این سرزمین را به وجود آورد. حکومتهای باستانی ایرانی – یونانی –
رومی و نیز دولتهای اسلامی به این سرزمین چشم دوخته و فتح آن را شاه کلید فتح
آفریقا و ورود به اروپا تلقی مینمودند. حاصلخیزی اراضی این سرزمین - وجود رودخانه
نیل و بنادری چون اسکندریه شرایط رشد و توسعه اقتصادی را بوجود آورد و جایگاه مصر
را در اقتصاد مدیترانه ممتاز ساخت.
با ورود مسلمین به این سرزمین و استقرار حکومتهای اسلامی در آن بستر
فعالیتهای اقتصادی - تجاری و حتی فرهنگی برای مسلمین مهیا گشت در این مقاله
وضعیت اقتصادی مصر و جایگاه آن در اقتصاد مدیترانه مورد بررسی قرار گرفته و معرفی
دورنمایی از فعالیتهای اقتصادی مسلمین در این سرزمین در قرون 4و 5قمری از جمله
اهداف دیگر این مقاله است.

کلیدواژه‌ها