راههای تجاری در عهد ایلخانان

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری

چکیده

در پی تمرکز قدرت، امنیت و انسجامی که ایلخانان به وجود آوردند، زمینههای
رونق تجاری فراهم شد و اقتصاد شهری در بخشهای مهمی از قلمرو ایشان رو به رشد
نهاد. رشد تجاری عهد ایلخانان که با اقتدار مغولها در امپراتوری گسترده آنها ارتباط
مستقیم داشت، رونق جادههای تجاری این عصر را در خود داشت. فعالیتهای تجاری این
عصر چه در مسیرهای زمینی و چه دریایی رشد چشمگیری داشت و بخش عمده
فعالیتهای تجاری در دو مسیر »جاده ابریشم« و »جاده ادویه« انجام میگرفت. مغولها
اهتمام ویژهای به طرق تجاری داشتند و نظر به اهمیتی که برای تجارت قائل بودند در
برقراری امنیت در مسیرهای تجاری میکوشیدند. بیش از یک چهارم درآمد حکومت
ایلخانی از راه مالیاتهای تجاری به دست میآمد و لذا طبیعی بود که در رونق بیشتر
مسیرهای تجاری تلاش کند. آن چه که این مقاله به آن میپردازد، بررسی وضعیت بخشی
از راههای تجاری عصر ایلخانان است که زمینههای برقراری مناسبات تجاری با ممالک
خارج از قلمرو ایشان را هموار میکردند.


کلیدواژه‌ها