کعبه زرتشت و اهمیت تاریخی کتیبه شاپور اول ساسانی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

چکیده

از جمله بناهای مهم نقش رستم در نزدیکی تخت جمشید که از نظر مذهبی و
تاریخی دارای اهمیت بسیار است کعبهی زرتشت میباشد. بنای کعبه زرتشت اگر چه
مربوط به عصر هخامنشی است ولی کتیبههای شاپور اول و کرتیر بر دیواره این بنا سبب
اهمیت بیشتر آن برای شناخت تحولات عصر ساسانی شده است. اهمیت کتیبه تاریخی
شاپور اول که به سه زبان پهلوی اشکانی، پهلوی ساسانی، و یونانی نگاشته شده اطلاعات
گرانقدری را مربوط به عصر ساسانی در اختیار ما میگذارد.
این کتیبه کاملترین اطلاعات را در مقایسه با دیگر آثار به جای مانده از عصر
ساسانی درخصوص قلمرو ایران، شرح جنگهای ایران با روم، القاب و مناصب بزرگان
دربار ساسانی را در اختیار ما قرار میدهد.

کلیدواژه‌ها