سیر تحولات شهر نور در بستر تاریخ

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی نور

چکیده

پیشینه تاریخی منطقه نور نه تنها در عرصه تاریخ که به درازنای افـسانههـا و اسـطورههـا
میرسد. این منطقه، مقاطع عدیدهای از تاریخ را همراه با خانـدانهـای سیاسـی صـاحب قـدرت و
نفوذ به خود دیده است. این ناحیه هنگامی جزء ولایـت رویـان باسـتانی بـود تـا اینکـه بخـشی از
ولایت رستمدار گردید و نام نور به خود گرفت.
داستان وجه تسمیهاش نیز برخلاف ظاهرش، حکایات چندی را در پیرامون خود آفریـده
است. به رغم مرکزیـت سیاسـی و تحـولات اجتمـاعی در آن، از موقعیـت اقتـصادی مناسـب نیـز
برخوردار بوده است آثا. ر به جای مانده از گذشته این ناحیه نیز حکایتگر دیرینگـی و اهمیـت آن
در طی ازمنههای مختلف تاریخ ایران میباشد. در مقاله حاضر تلاش شده است تا از خـلال منـابع
عدیده و سفرنامههای موجود به زوایایی تاریک این منطقه نظر گردیده و روند اجمالی شکلگیـری
و ثبات سیاسی این منطقه به صورت کاملاً مستند، مورد بررسی و پژوهش قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها