نگاهی به کتاب جهان نمای جدید و سهم آن در شناخت ایرانیان از اوضاع کشورهای اروپایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه یزد

چکیده

برای شناخت سایر کشورها برگردان یکی از ابزار مهمّی است که گاه به یاری کنکاش­گران تاریخ و جغرافیای ملل مختلف می­شتابد. در زمان قاجار با تلاش برخی از ایرانیان برگردان  کتاب­ها و نوشتار­های اروپایی زیر نظر گروهی از کارآزمودگان آغاز گردید. برگردان این آثار برجسته می‌توانست در پیشبرد شناخت اروپا برای مردم ایران، نقشی بسزا داشته باشد. یکی از اقداماتی که در این عصر دارای نمودی ویژه است، گردآوری کتابی تحت عنوان جهان نمای جدید بود که بعد از سفارت امیرکبیر به ارزنة­الروم از برگردان کتاب­های تاریخ و جغرافیای اروپا گردآوری شد و به گسترش شناخت ایرانیان از اروپا کمک کرد. در این نوشتار تلاش بر این است که سهم این کتاب در زمینۀ آگاهی دادن به ایرانیان روشن گردد.
 

کلیدواژه‌ها