بررسی فرصت‌های جریان تشیع از سقوط بغداد تا تأسیس دولت صفویه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه عربی دانشگاه قم

چکیده

رسمیت یافتن تشیع در دوره صفویه پدیده ایست ریشه­دار در قرن­ها، جریان­ها، فرازها و فرودهایی که تشیع در جهت اثبات و تثبیت خود با آن مواجه شد. این پژوهش برآن بوده که به بررسی و کنکاش جریان تشیع و فرصت­های آن از سقوط بغداد تا تأسیس دولت صفویه و به رسمیت شناخته شدن تشیع دوازده امامی در ایران بپردازد و حاصل اینکه تمایل و گرایش به تشیع در مسیر تاریخ ایران، از آغاز تا پیش از سقوط بغداد در سال 656 هجری قمری سیر صعودی اما بسیار کندی داشته است اما با حمله خانمان­برانداز مغول به ایران و کشورهای جهان اسلام و فرصت­های پیش آمده، جریان تشیع چنان شتاب و قدرتی گرفت که پس از گذشت حدود سه قرن با وجود فرقه­ها و مذاهب گوناگون  در ایران، سرانجام رسمیت یافت و به هویت ملی ایران و ایرانی پیوند خورد.

کلیدواژه‌ها