اوضاع مطبوعات زنان در سال 1331ش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ واحد شهر ری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری (یادگار امام) ایران

2 کارشناس ارشد تاریخ

چکیده

پژوهش راجع به مشارکت­های سیاسی- اجتماعی زنان در ایران جزو پژوهش­های بدیع و در حال دشوار محسوب می­شود. بیش­ترین این مشارکت­ها در عرصه نگارش و مطبوعات تجلی یافته است.
این مقاله بر آن است تا با بررسی معدودی 12 نشریه زنان در سال 1331ش به رویکرد زنان در سال دوم نخست وزیری دکتر مصدق بپردازد. تا مشخص شود که تحولات سیاسی- اجتماعی و رویدادهای این سال از جمله قیام 30 تیر و ماجرای 9 اسفند تا چه حدی به دنیای زنان و مطبوعات ایشان راه یافته است. در این پژوهش از روش توصیفی- آماری استفاده شده است. از این رو مجموع دستاوردهای این مقاله در یک جدول و تحلیل آماری آن ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها