بررسی تحولات تاریخی کرمان از ورود مسلمانان تا پایان خلافت حضرت علی (ع)

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور زنگی آباد کرمان

چکیده

رویارویی اعراب مسلمان وسپاه ساسانی در واقعۀ ذی قار بود که به شکست ایرانیان انجامید. این حادثه مقدمه‌ای برای جنگهای قادسیه، جلولاء، نهاوند وشکست نهایی امپراطوری ساسانی از مسلمانان وورود اسلام به نقاط مختلف ایران شد.
با شکست ساسانیان و فرار یزدگرد از مسیر کرمان به خراسان، مسلمانان در تعقیب وی و نیز برای فتح کامل ایران، در زمان خلافت عمر و عثمان، سرزمین کرمان را فتح کردند. ابتدا این منطقه، در زمان خلیفه عمر(23 هـ)توسط عبدالله عتبان وسهیل بن عدی فتح شد. سپس در زمان خلیفه عثمان(31 هـ) به علت سرکشی وشورش مردم کرمان، خصوصاً زرتشتیان، مجاشع بن مسعود سلمی از سوی عبد الله بن عامر مأمور فتح دوباره کرمان شد. بعد از ورود اعراب مسلمان به کرمان وتثبیت قدرتشان از دامنه نفوذ زرتشتیان وآیینهای دیگر در کرمان کاسته شد. بدین گونه زرتشتیان مجبور به پرداخت جزیه به مسلمانان شدند. همچنین در زمان خلافت حضرت علی (ع)، زیادبن ابیه از سوی ایشان حاکم کرمان شد. 

کلیدواژه‌ها