پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ‌های ایران و عثمانی و تأثیر آن بر سقوط دولت صفوی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

چکیده

حکومت ایران در دوره صفویه بزرگترین و نخستین حکومت متمرکز و یکپارچه است که پس از سقوط ساسانیان توسط ایرانیان شکل گرفته است. بهره‌گیری از ایدئولوژی شیعه به عنوان مذهب رسمی و تلاش برای گسترش آن، تاثیرات زیادی در تاریخ این دوره داشته است. با وجود این که دوره صفویه یکی از اعصار درخشان تاریخ ایران محسوب می‌شود، اما شکست آن‌ها در مقابله با تهاجم گروهی افغان‌های تابعه، تحت تأثیر عوامل و دلایلی مهم‌تر از ضعف نظامی صورت گرفته است.
 در دسته‌بندی و تقسیم عوامل مؤثر در سقوط صفویه می‌توان به عوامل داخلی و عوامل خارجی اشاره نمود. مقاله حاضر سعی دارد سقوط دولت صفویه را با توجه به تاثیرات سیاسی و اقتصادی جنگ‌های عثمانی و ایران بررسی نماید. زیرا که تداوم و تعدد حملات گسترده دولت عثمانی، صفویه را ناخواسته گرفتار مشکلات متعدد اقتصادی و سیاسی نمود. 

کلیدواژه‌ها