بررسی علل برقراری روابط مسیحیان با مغولان و ایلخانان و پیامدهای آن

نویسنده

عضو هئیت علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

چکیده

مغولان بعد از فتح ایران،برای گسترش امپراطوری خویش متوجه اروپا شدند و در سال 637 ه.ق در زمان اکتای پسر و جانشین چنگیز خان،تهاجمات خود را متوجه اروپای شرقی نمودند.به دلیل اوضاع بحرانی در اروپا انها به آسانی بخش شرقی اروپا را فتح کردند.اما به دلیل مرگ اکتای این تهاجم متوقف کردید.در زمان حکومت ایلخانان،اینبار مسیحیان بودند که متوجه مغولان شدند تا از طریق انان بتوانند یک بار دیگر بیت المقدس را فتح کنند و انتقام جنگهای صلیبی را از مسلمانان بگیرند.از این جهت در فتح بغداد و فتح شام با انها همراه شدند.اما به دلیل بروز اختلاف در میان مغولان از یک سو و اختلافات مذهبی بین یعقوبیان و نسطوریان و همچنین حمایت برخی مسیحیان شرق از مسلمانان،سیاست مسیحیان به شکست انجامید.اما از قبل این تهاجمات مسیحیان آشنایی بیشتری نسبت به شرق پیدا نمودند و زمینه مراودهای تجاری با شرق را در آینده ی نه چندان دور فراهم نمودند.

کلیدواژه‌ها