سیاست اقتصادی دولت فروغی پس از اشغال ایران در شهریور1320

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیارگروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

چکیده

 محمد علی فروغی، شخصیتی چند وجهی است. نقش سیاسی که او در یکی از حساس­ترین دوره­های تاریخی ایران به عهده گرفت، کاری نبود که هر سیاستمداری بتواند به عهده گیرد. یکی از موضوعات مورد مناقشه در تاریخ ایران کاهش ارزش ریال توسط دولت فروغیبلافاصله پس از اشغال ایران توسط نیروهای متّفقین است. دکتر مشرّف نفیسی وزیر دارایی کابینه فروغی کسی است که این کاهش ارزش را به وی نسبت می‌دهند و به شدّت مورد انتقاد قرار گرفته است، حتی بعضی وی را خائن و عامل بیگانه دانسته‌اند. از طرف دیگراو از این تصمیم دفاع کرده و معتقد است نرخ‌های مبادله هیچ کاهش ارزشی نداشته است. اوضاع اقتصادی ایران طی جنگ جهانی دوّم کمتر مورد توجه قرار گرفته است و کمتر بررسی شده است. هدف از مقاله حاضر بررسی این موضوع از طریق کاهش جنجال برانگیز ارزش ریال در آن مقطع می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها