ساختار اداری محاکم قضایی در عصر ایلخانان برمبنای دستور الکاتب فی تعیین المراتب اثر هندوشاه نخجوانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

چکیده

 دستورالکاتب فی تعیین المراتب تالیف محمدبن هندوشاه نخجوانی یکی از آثار منحصر بفرد نامه نگاری و آداب کتابت در قرن هشتم ه می‌باشد. این کتاب الگویی برای کاتبان اداری عصر ایلخانان بود. در میان نمونه نامه‌ها‌ی اداری، بخشی از نامه‌ها مربوط به دیوان قضا، شرح وظایف قضات، وکلا و سایرکارکنان دیوان می‌شود. ترسیم ساختاردیوان قضا با کمک این احکام و نامه‌ها و تطبیق آن با دیگر منابع این عصر‌، هدف اصلی این پژوهش می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها