اسطورۀ هفتواد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در آغاز حکومت ساسانیان در ایران، در منطقۀ کجاران در بم، شاهی که دست نشاندۀ اشکانیان بود، حکومت می­کرد. در منطقه­ای که زیر سیطرۀ اوبود، مردی به نام هفتواد می­زیست و دارای هفت پسر (واد) بود. او از بخت یک کِرم بسیار ثروتمند شد تا اینکه اردشیر ساسانی، تصمیم به نابودی او گرفت. اردشیر با سپاه بزرگی که فراهم کرد، راهی کجاران یا کلالان (در کارنامه اردشیر بابکان) گشت و با کمک خیانت در باریان، کرم را کشته، هفتواد را نابود کرد و در آن محل آتش بهرام را نشانید از این جهت کرمان را منسوب به کرم دانسته اند.
این مقاله در پی ارائۀ اسطورۀ هفتواد و دلیل انتساب آن به کرمان و بم می­باشد. در پایان نیز، اثبات می­نماید که نام کرمان، به کرم هفتواد مربوط نمی­شود و نام این شهر، پیش از شکل­گیری اسطورۀ هفتواد وجود داشته­است. 

کلیدواژه‌ها