ساختار اجتماعی و حیات اقتصادی آسیای مرکزی در عصر باستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سرزمین گسترده‌ی آسیای مرکزی دارای ویژگی‌های خاص جغرافیایی است که باعث بروز نوع خاصی از معیشت در کنار ساکنان آن شده است. از مجموع متون کلاسیک چنین بر می‌آید که فلات‌ها و کوه‌پایه‌های آسیای مرکزی در سده‌های باستان، مامن کوچ روهایی بوده که از طریق پرورش احشام و کشاورزی، روزگار می‌گذراندند. فلات‌های وسیع این ناحیه همواره به سبب نقش کوچ‌روهای باستانی در پرورش احشام و هم چنین تأثیری که در مقاطع مهمی از تاریخ جهان داشته‌اند. مورد توجه بوده است. علاوه بر این که شباهت تأمین معاش و روش زندگی اقوام منطقه و نیز مشترکات زیادی که در فرهنگ عادی دارند، مطالعه به روی آنان را به موضوعی بحث انگیز میان پژوهشگران تبدیل کرده است. 

کلیدواژه‌ها