بررسی تجارت مسلمین درمدیترانه از قرن دوم تا ششم هجری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده

گسترش اسلام درحوضه مدیترانه درقرن اول هجری زمینه تأسیس حکومت های اسلامی را دراین حوضه بوجود آورد هریک از حکومت اسلامی این حوضه طی قرون اول تا هفتم هجری با جلب نظر مردم  وتحکیم پایه های حکومت، طی دوره حاکمیت در پیشرفت اقتصادی حوضه مدیترانه کوشابوده ودستاوردهای اقتصادی مهمی برجای نهادند. تأسیس بندر، احداث کارخانه کشتی سازی ، انتظام امورکشاورزی وصنعتی واهتمام به تجارت وگسترش آن در سرزمین های اسلامی از ثمرات حاکمیت مسلمین درحوضه مدیترانه بوده است. دربین دولت های اسلامی ، نقش فاطمیان وامویان اندلس به لحاظ قدرت، قدمت ومیزان تأثیرگذاری در تحولات اقتصادی ، خصوصاً پیشرفت تجارت از سایرین بیشتر بوده است .بررسی وشناخت فعالیت بازرگانی مسملین درحوضه مدیترانهه هدف ومسئله مهم این مقاله است. 

کلیدواژه‌ها