نگاهی بر ویژگی‌های برجسته عهد غزنوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

چکیده

سلسله غزنوی در قرن چهارم هجری / دهم میلادی دولت قدرتمندی را در خراسان بزرگ و نواحی مرکزی ایران تشکیل دادند و از این طریق به شهرت جهانی رسیدند. آنها با رسیدن به حکومت ، وراث تمدن و فرهنگ با سابقه و درخشانی شدند که در این سرزمین باستانی بر اساس رسوم وسنت‌های اسلامی و ایرانی وجودداشت. سلاطین غزنوی نیز از آنجایی که در قلمروی ایران و تحت حکومت سامانیان پرورش یافته بودند، شدیداً تحت تأثیر فرهنگ ایرانی و اسلامی قرار گرفتند.
در مقاله حاضر، شاخصه‌ها یبرجسته این دوره نظیر اوضاع فرهنگی، ادبی و هنری ، تشکیلات و سازمانهای اداری و نظامی و اوضاع اجتماعی آن مورد بررسی قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها