عوامل مؤثّر در روابط ایران و اردوی زرّین در دوره زمامداری هلاکو و اباقاخان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد تاریخ

چکیده

به دنبال تهاجم مغولان به بخش وسیعی از آسیا و استیلای آنان به این مناطق حکومت های چندی از تقسیم ماترک چنگیز خان در درون این امپراطوری پهناور بوجود آمد و از جمله این حکومت ها، اردوی زرّین در قفقاز، روسیه و دشت قبچاق و حکومت ایلخانان در ایران بود. استقرار این حکومت های خویشاوند در مجاورت یکدیگر به مناسبات و مراوداتی انجامید که از همان بدو امر دو حکومت در راستای پی جویی سیاست ها و  دعاوی آنها جریان داشت و نقش مؤثّری در تعیین سیاست های اتّخاذ شده در منطقه و پیامدهای آن ایفا کرد.

کلیدواژه‌ها