نگاهی به انجمن‌های زنان ارمنی تهران در تاریخ معاصر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ- دانشگاه الزهرا تهران عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری

چکیده

در مقاله حاضر ضمن اشاره به فعالیت‌ها و تشکل‌های انجمن‌های خیریه زنان ارمنی، تلاش شده است، عوامل مؤثر در پیدایش و ظهور این تشکل‌ها تبیین گردد. در میان این عوامل، انگیزه‌های دینی، رشد افکار نوین به ویژه افکار ناسیونالیستی در شکل‌گیری این تشکلها تأثیر داشته‌اند، همچنین ارامنه به عنوان یک اقلیت از طریق این انجمن‌ها، تلاش می‌کردند تا هویت خود را حفظ و تقویت کنند.

کلیدواژه‌ها