شرح تاریخ سنتی 1 زردشت 2

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

مسئلة تاریخ زمان زردشت همواره یکی از موضوعاتی بوده است که نظر دانشمندان و شرق‌شناسان بزرگ را به خود جلب کرده است. عدة از مستشرقین بر این گمانند که زردشت در حدود 600 قبل از میلاد ظهور کرده است. برخی دیگر از مستشرقین و ایران‌شناسان، این نظر را رد کرده و تاریخ حیات او را به زمان‌های بسیار دورتر می‌رسانند. یکی از آنها ایران‌شناسان فقید دکتر علی‌رضا شاپور شهبازی است که مقالة حاضر از نوشته‌های بسیار ارزشمند ایشان بر اساس شواهد تاریخی و تکیه بر مسائل گاهشماری است در اهمیت این مقاله همین بس که مورد توجه ایران‌شناس بزرگ ایتالیایی گراردو نیولی قرار گرفته و در کتاب ارزشمند خویش(Zoroaster’s Time and Homeland) نظرات شهبازی در این مقاله را مورد نقد و بررسی قرار داده است. دکتر شهبازی پس از ردّ نظریه‌های هرتسفلد، تقی‌زاده و هنینگ دربارة این تاریخ، نظر خود را بر اساس گاهشماری سنتی زردشتی ارائه می‌کند و تاریخ 1080 قبل از میلاد را برای زردشت در نظر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها