بررسی قیام های خراسان در قرن دوم هجری (با تأکید بر نقش زرتشتیان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ

چکیده

خراسان بزرگ در ادوار مختلف تاریخ، یکی از بزرگترین حوزه­های تمدن ایران را در بر می­گرفته است و در طول تاریخ ایران از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده است و این اهمیت و اعتبار را در دوران اسلامی نیز حفظ نموده است. حوادث رخ داده در روزگاران بعد از فتح خراسان به درستی نشان می­دهد که این ناحیه می­تواند در قرون نخستین هجری نیز مرکز شغل سیاسی، اقتصادی و مذهبی در برابر عراق به حساب آید.
به خصوص نقش و اهمیت خراسان و خراسانیان در روی کار آمدن عباسیان بر کس پوشیده نیست. ابومسلم به یاری مردم خراسان نقش اساسی در روی کارآمدن عباسیان داشتند که با کشته شدن خیلی زود از صحنة سیاست خراسان حذف گردید.
در نوشتار پیش رو تلاش شده به جنبش­ها و قیام­هایی که بعد از مرگ ابومسلم در خراسان بروز کرد و همچنین به نقش زرتشتیان در این قیام­ها پرداخته شود. 

کلیدواژه‌ها