تأملی در کارنامه سیاسی و کتاب خاطرات و خطرات مهدی‌قلی‌خان مخبرالسلطنه هدایت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد یار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

طولانی‌ترین دوران نخست وزیری در دوره رضاشاه را مهدی­قلی­خان مخبرالسلطنه‌ی هدایت داشته است. وی که به مدت ۶ سال از ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۲ عهده­دار این منصب بوده خاطرات خود را از دوران سلطنت هفت پادشاه قاجار و پهلوی تحت عنوان خاطرات و خطرات به رشته‌ی نگارش در آورده است. تصویری که هدایت از خود در این کتاب نشان می‌دهد با آنچه در کارنامه‌ی سیاسی او دیده شده متفاوت و بعضاً متضاد است. او در این کتاب خود را فردی ضد بیگانه و مخالف استبداد و برخی اصلاحات رضاشاهی نشان می‌دهد اما کارنامه‌ی سیاسی او چیز دیگری نشان می‌دهد. بررسی این کارنامه و روشن ساختن بعضی از تعارضات در نوشته‌های مخبرالسلطنه موضوع این مقاله است. در نوشته‌ی حاضر کوشش می‌شود تا با استفاده از برخی منابع و مآخذ بر مبنای روش تحقیق کتابخانه‌ای به بررسی مسئله شخصیت مخبرالسلطنه‌ی هدایت و رای آنچه وی در خاطراتش به آن اشاره کرده پرداخته شود. 

کلیدواژه‌ها