بررسی علل عمده‌ی حضور و توسعه‌ی نهضت اسماعیلی در خراسان و ماوراءالنهر (دوره ی سامانیان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

از قرن سوم ق به بعد شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خراسان و ماوراءالنهر به گونه­ایی بود که زمینه را برای حضور و فعالیت گروههای مختلف مذهبی مهیا نمود. یکی از این گروه­ها، اسماعیلیان بودند که برای  گسترش امر دعوت و جذب پیروان برنامه­ های ویژه­ایی را در دستور کار خود قرار دادند. از جمله فعالیت­های علمی، جذب عالمان و حاکمان سامانی از طریق مباحث فلسفی و کلامی، جذب اقشار محروم با شعار عدالت اجتماعی و اقتصادی و دعوت سران نظامی با هدف براندازی نظام سامانی و نفوذ میان ترکان... مقاله­ی حاضر به بررسی دلایل عمده­ی حضور و توسعه­ی دعوت اسماعیلی در خراسان و ماوراءالنهر خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها