چگونگی و دلایل اسلام گروی سلطان احمد تگودار و سلطان محمود غازان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

از رویدادهای جالب توجه در دوره ایلخانان، اسلام‌پذیری سلطان احمدتگودار در سال ۶۸۱هجری و تغییر کیش غازان­خان وکلیه قبایل مغول ساکن ایران در سال ۶۹۴ هجری می‌باشد. اسلام‌پذیری ایلخانان تأثیرات مستقیمی در کسب مشروعیت و تحکیم پایه‌های قدرت ایلخانان و همچنین شکل­گیری، رشد و اعتلای فرهنگی ایران داشت.
در اکثر تحقیقاتی که در ایران معاصر پیرامون مذهب و اسلام گرایی ایلخانان چهره بسته، انعکاس نظرات مورخین متقدم ایرانی دیده می‌شود. این پژوهشگران آن چـنانکه درخور پژوهشهای مستدل و علمی است، اعتنا و توجهی به نظر و عقیده منابع مخالف ایلخانان به ویژه آثار عربی تالـیف شده در قلمرو ممالیک مصر و نیز تحقیقات پژوهشگران غربی مبذول نداشته‌اند. بالنتیجه گرد چون و چرا درباره زوایای پنهان و مغفول مانده اسلام‌پذیری سلاطین ایلخانی نگشته‌اند.
با عنایت به اهمیت پذیرش دین اسلام از سـوی مغولان، نوشتار حاضر سعی دارد با رویکردی تطـبیقی و با اتکاء به منابع و مآخذ موجود انگـیزه‌ها و مقتضیات فکری در پشت سر رفتارهای مذهبی دوتن از ایلخـانان و تأثیر آن در منـاسبات داخلی و خارجی ایلخانان را به صورت مقایسه‌ای بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها