بررسی اهداف ابن مقفع از ترجمه متون پهلوی به زبان عربی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه،

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

در­ دوران ­نخست­ خلافت ­عباسی (232-132ه.ق) آثار ­زیادی ­از ­زبان ­پهلوی­ به عربی ­ترجمه­گردید؛ هدف نویسندگان­ آن ­بود ­که در ­وهله ­نخست­ فرهنگ ­و ­تمدن ­ایران زمین ­را ­زنده ­نگه ­دارند ­و­ از­ آن­ در ­مقابل ­قوم ­عرب حفاظت ­نمایند؛ پس­ نهضت­ شعوبیه­ را­ در­ ابتدای ­امر ­به ­عنوان ­حرکتی ­ادبی ­آغاز ­نمودند ­و ­پس ­از ­آن ­با ­بهره­گیری از­ علاقه ­خلفای ­عباسی ­به ­کسب­ رویدادها ­از ­سیرت­ ­پادشاهان­ آئین ­ملک­داری­ و ­نظام ­دیوان­سالاری ­عصر ساسانی،  به ­کار ­خویش ­مشروعیت ­بخشیدند، ابن­مقفع ­از ­آن ­دسته ­مترجمانی ­است­ که­ توانست­ در­ این ­دوران ­برخی ­از ­کتب پهلوی­ را­ به­ عربی ­بر­گرداند ­تا ­از ­این ­طریق ­بتواند ­در­ سیرت ­خلفا ­تاثیر ­بگذارد ­و ­فرهنگ ­و ­ادبیات ایران ­را ­محفوظ بدارد. هدف­ از­ انجام ­این­ پژوهش­ آن ­است­ که ­اهداف ­ابن­مقفع ­از ­ترجمه ­متون ­پهلوی ­به ­زبان ­عربی ­مشخص­ شود تا ­از ­این­ طریق ­تاثیرپذیری ­خلفای ­اسلامی ­از ­فرهنگ­ و­ تمدن ­ایران ­زمین ­معلوم ­و ­مشخص­ گردد ­بنابراین ­انجام­ یک­ تحقیق ­منسجم­ ضروری ­می­باشد

کلیدواژه‌ها