کلیدواژه‌ها = رضاشاه
تعداد مقالات: 5
1. بررسی چگونگی ایجاد معارف نوین در بلوچستان و سیر عملکرد آن در دوره پهلوی اول

دوره 14، شماره 53، اسفند 1397، صفحه 1-1

علی نادریان فر؛ علیرضا ابطحی؛ سهیلا ترابی فارسانی


2. واکاوی فرایند نفوذ رؤسای نظمیه برساختار قدرت دردوره پهلوی اول (1304-1320ه.ش.)

دوره 12، شماره 46، خرداد 1396، صفحه 1-26

محمد احمد آبادی؛ سهیلا ترابی فارسیانی؛ فیض الله بوشاسب گوشه


4. بررسی تحولات آموزشی وفرهنگی مازندران در دوره پهلوی اول

دوره 11، شماره 42، خرداد 1395، صفحه 31-56

امیرعلی رحیمی؛ فیض‌اله بوشاسب‌گوشه؛ سید‌علیرضا ابطحی