نویسنده = شکوه السادات اعرابی هاشمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مناسبات سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ایران و مصر در زمان داریوش اول هخامنشی

دوره 15، شماره 59، تابستان 1399

محمد قاسمی؛ فیض‌اله بوشاسب گوشه؛ بهزاد معینی سام؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


2. مطالعه مبحث مشروعیت حکومتهای ایران باستان براساس کتیبه ها: مطالعه موردی امپراتوری هخامنشی

دوره 14، شماره 54، بهار 1398، صفحه 63-89

احسان اکبری؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ شکوه السادات اعرابی