نویسنده = شکوه السادات اعرابی هاشمی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین و تحلیل جایگاه اعداد مقدس در فرهنگ ایران از هخامنشیان تا پایان ساسانیان(559پ.م-651م.) (نمونه موردی: اعداد سه، هفت، دوازده، چهل و هفتاد دو)

دوره 17، شماره 65، اسفند 1400

حسن آتش آب پرور؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ اسماعیل سنگاری؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


2. بررسی مناسبات سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ایران و مصر در زمان داریوش اول هخامنشی

دوره 15، شماره 59، شهریور 1399

محمد قاسمی؛ فیض‌اله بوشاسب گوشه؛ بهزاد معینی سام؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


3. مطالعه مبحث مشروعیت حکومتهای ایران باستان براساس کتیبه ها: مطالعه موردی امپراتوری هخامنشی

دوره 14، شماره 54، خرداد 1398، صفحه 63-89

احسان اکبری؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ شکوه السادات اعرابی