نویسنده = علی ربیع زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نهاد خانواده در ارداویرافنامه

دوره 12، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 53-72

علی ربیع زاده؛ میرزا محمد حسنی