نویسنده = زهرا محسنی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقوش انسانی مرتبط با اسطوره های ایرانی بر روی آثار فلزی ساسانی

دوره 13، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 137-152

زهرا محسنی؛ ابوالقاسم دادور؛ سید علی اصغر میرفتاح