نویسنده = سهیلا ترابی فارسانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی چگونگی ایجاد معارف نوین در بلوچستان و سیر عملکرد آن در دوره پهلوی اول

دوره 14، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 1-1

علی نادریان فر؛ علیرضا ابطحی؛ سهیلا ترابی فارسانی


2. تحلیلی بر تحول ذائقه ایرانی از قهوه به چای در عصر قاجار

دوره 13، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 117-136

علی اکبر غندی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ احمد کامرانی فر


3. نقش صنایع آلمانی در نوسازی صنایع ایران در دوره رضاشاه پهلوی

دوره 12، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 147-168

علی وشمه؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ ناصر جدیدی