نویسنده = سهیلا ترابی فارسانی
تعداد مقالات: 4
1. ریخت شناسی شورش های شهری در عصر مظفری

دوره 15، شماره 60، آذر 1399

هاجر صالحی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ احمد کامرانی فر


2. بررسی چگونگی ایجاد معارف نوین در بلوچستان و سیر عملکرد آن در دوره پهلوی اول

دوره 14، شماره 53، اسفند 1397، صفحه 1-1

علی نادریان فر؛ علیرضا ابطحی؛ سهیلا ترابی فارسانی


3. تحلیلی بر تحول ذائقه ایرانی از قهوه به چای در عصر قاجار

دوره 13، شماره 49، اسفند 1396، صفحه 117-136

علی اکبر غندی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ احمد کامرانی فر


4. نقش صنایع آلمانی در نوسازی صنایع ایران در دوره رضاشاه پهلوی

دوره 12، شماره 45، اسفند 1395، صفحه 147-168

علی وشمه؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ ناصر جدیدی