نویسنده = راضیه شجاعی
تعداد مقالات: 1
1. رویارویی امپراتوری‌های انگلیس و عثمانی در منطقه‌ی خلیج فارس (1918-1871م/ 1336-1288ق)

دوره 11، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 87-112

عباس عاشوری نژاد؛ راضیه شجاعی