نویسنده = علی وشمه
تعداد مقالات: 1
1. نقش صنایع آلمانی در نوسازی صنایع ایران در دوره رضاشاه پهلوی

دوره 12، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 147-168

علی وشمه؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ ناصر جدیدی