نویسنده = امیر تیمور رفیعی
تعداد مقالات: 2
1. امیر علیشیر نوایی و نقش سیاسی و فرهنگی او در عصر تیموری

دوره 5، شماره 20، پاییز 1389، صفحه 1-26

امیر تیمور رفیعی؛ احترام اسفینی فراهانی