نویسنده = عباس عاشوری نژاد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی علل و زمان احداث، نامگذاری، معماری و متروک شدن بنای تاریخی گور دختر

دوره 7، شماره 28، پاییز 1391، صفحه 1-38

عباس عاشوری نژاد؛ مهدی بسارده