نویسنده = ابراهیم باوفا
تعداد مقالات: 3
1. اوضاع اجتماعی، مذهبی و علمی اروپا در قرون وسطی

دوره 7، شماره 26، بهار 1391، صفحه 1-18

ابراهیم باوفا؛ کبری شیخی


3. دیوان رسالت و نقش آن در دیوان سالاری خوارزمشاهیان

دوره 4، شماره 14، زمستان 1388، صفحه 1-25

ابراهیم باوفا