نویسنده = ابوالحسن مبیّن
تعداد مقالات: 3
1. بررسی روابط دودمانهای آل بویه و غزنویان

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 1-16

ابوالحسن مبیّن