نویسنده = جواد هروی
تعداد مقالات: 9
1. شاهنامه نیاز اجتماعی و سیاسی عصر سامانیان

دوره 15، شماره 58، خرداد 1399

سارا اخروی؛ جواد هروی


6. ملوک خوارزم (آفریغی) از آغاز تا ظهور سامانیان

دوره 3، شماره 10، فروردین 1387، صفحه 1-33

جواد هروی


8. امویان و تشدید ناامنی در ولایات ایران

دوره 2، شماره 6، اردیبهشت 1386، صفحه 133-152

جواد هروی