نویسنده = محمد نبی سلیم
تعداد مقالات: 2
1. از روایت نگاری تا پژوهشگری تاریخ در جهان غرب

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 123-145

محمد نبی سلیم


2. تأملی برتاریخ نگاری درایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1384، صفحه 1-9

محمد نبی سلیم