نویسنده = فیض‌اله بوشاسب گوشه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مناسبات سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ایران و مصر در زمان داریوش اول هخامنشی

دوره 15، شماره 59، شهریور 1399

محمد قاسمی؛ فیض‌اله بوشاسب گوشه؛ بهزاد معینی سام؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


2. ساختار و شیوه های جنگی ارتش هخامنشیان در زمان شاهنشاهی کوروش

دوره 15، شماره 57، اسفند 1398، صفحه 0-0

افسانه گلی؛ ناصر جدیدی؛ فیض‌اله بوشاسب گوشه