نویسنده = امیر اکبری
تعداد مقالات: 14
1. سیاست مذهبی فتحعلی شاه قاجار در قبال اهل تسنن در ایران

دوره 15، شماره 58، بهار 1399، صفحه 0-0

امیر اکبری؛ محمد کاویانی یگانه


7. تأملی بر دلایل برخورد پیامبر(ص) با یهود مدینه

دوره 6، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 1-18

امیر اکبری


9. فتح خراسان و مهاجرت قبایل عرب به این سرزمین

دوره 5، شماره 17، زمستان 1388، صفحه 1-18

امیر اکبری


10. جغرافیای عصر باستان و تأثیر آن بر جغرافی دانان مسلمان

دوره 4، شماره 15، زمستان 1388، صفحه 1-32

امیر اکبری؛ محمود بختیاری شهری


12. رشیدالدین فضل الله و تاریخ نگاری عهد مغول

دوره 2، شماره 5، زمستان 1387، صفحه 1-11

امیر اکبری


14. سیاست‌های شاه عباس اول در رونق تجای ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 1-14

امیر اکبری