نویسنده = احمد اشرفی
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه اجتماعی زنان در گذار از دوران جاهلی به اموی

دوره 16، شماره 61، زمستان 1399

محمود رضوانی کیا؛ محمدنبی سلیم؛ احمد اشرفی


2. اسلام پذیری و تشیع مآبی در آناتولی

دوره 15، شماره 60، پاییز 1399

هادی امینیان؛ احمد اشرفی؛ محمد نبی سلیم


3. بررسی عناصر تأثیر گذار در منحنی التقاطی بابیت تا بهاییت

دوره 15، شماره 60، پاییز 1399

حسین جعفری؛ محمد نبی سلیم؛ احمد اشرفی