نویسنده = سیده صفیه مرتضوی
تعداد مقالات: 1
1. سیاست مذهبی کریم خان زند

دوره 14، شماره 56، پاییز 1398، صفحه 135-148

سیده صفیه مرتضوی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ فیض اله بوشاسب گوشه