نویسنده = مقصود علی صادقی گندمانی
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی اصطلاح «امپراطوری» برای حکومت خوارزمشاهیان با تاکید بر جغرافیای تاریخی

دوره 14، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 1-1

حسین احمدی رهبریان؛ مقصود علی صادقی گندمانی