فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ

از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقاله های خود را فقط از طریق سامانه و برابر با فرمت مجله و صفحه شخصی خود ارسال و پیگیری نمایند و به مقالات خارج از فرمت مجله ترتیب اثر داده نمی شود.

شماره جاری: دوره 14، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 1-170 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه ویراستار ویراستار بخش ویراستار ادبی نشریه